ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

قوس لبخند

رابطه انحناي لبه دندان هاي قدامي فك بالا با انحناي لب پايين در هنگام لبخند را نيز مى توان از ديدگاه ارتودنسي به سه نوع تقسيم كرد  موازي - مستقيم  - معكوس در مطالعه اي كه در لوس آنجلس  توسط Tjan متخصص ارتودنسي ( دكتر ارتودنسي ) و همكارنش انجام شده مشخص شده كه در درصد بالايي ٨٥٪ از افراد انحناي لبه دندان هاي قدامي بالا در هنگام لبخند موازي انحناي لب پايين مى باشد در ١٤٪ افداد به جاي وضعيت انحناء يك خط مستقيم وجود داشته و فقط در ١٪ موارد انحناي لبه دندان هاي قدامي بالا با انحناي لب پايين معكوس است از آنجا  كه وضعيت توازي انحناي لبه دندان هاي قدامي بالا در هنگام لبخند با انحناي لب پايين يافته اي معمول در افرادي است كه تحت درمان  دندانپزشكي قرار نگرفته اند لذا نيل به اين هدف نهايي براي زيبايي عيني در ارتودنسي بايد رعايت شود انحناي لبخند مستقيم يا معكوس در ايجاد صورتي با جذابيت كمتر دخيل است انحناي معكوس به كرات با ساييدگي مشخص دندان هاي قدامي بالا همراه مى باشد

تعداد دندان هاي نمايان شده در لبخند

در مطالعه اي كه در لوس آنجلس انجام گرفت مشخص شد كه در يك لبخند معمولي در بالغين جوان شش تا ده دندان نمايان مى شود در ٤٥٤ نمونه ارتودنسي مورد مطالعه تعداد دندان هاي نمايان شده در لبخند كامل به قرار زير بود ٧٪ شش دندان و در ٤٨/٥٪ هشت دندان و در ٤٠/٥٪ افراد ده دندان در نهايت در ٤٪  دوازده دندان

www.drsadreddini.ir

Image result for orthodontics