ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

تفاوت های جنسی در میزان نمایان شدگی دندان ها

تفاوت جنسی در زمینه میزان نمایان شدن دندان های قدامی چنین بیان می دارد که در زنان در تمام سنین نسبت به مردان به طور معنی داری میزان نمایان شدگی در دندان های فک بالا بیشتر و در دندان های فک پایین کمتر می باشد vig متخصص ارتودنسی ( دکتر ارتودنسی ) در گروهی از بالغین درمان ارتودنسی شده دریافتند که نمایان شدگی دندان های قدامی بالا در حالت معمولی در زنان تقریبا دو برابر مردان است ولی در مردان میزان نمایان شدگی دندان های قدامی پایین بسیار بیشتر بود توصیه شده است که قبل و پس از درمان ارتودنسی از روشی استاندارد برای رکوردگیری ثبت میزان نمایان شدگی دندان ها در حالت معمولی و لبخند استفاده گردد و این امر به متخصص ارتودنسی ( دکتر ارتودنسی ) در زمینه اجتناب از اثرات درمانی ناخواسته بر روی چگونگی نمایان شدن دندان ها کمک می نماید از بیمار خواسته می شود حداقل در دو موقعیت قبل از تهیه عکس یک وضعیت لبی را به خود بگیرد در زمینه توصیف حالات معمولی و گفتگو و لبخند می توان از تهیه یک فیلم کوتاه بهره برد با این وجود بیشتر بیماران قادرند به طور منطقی وضعیت قابل تکرار لبی را به خود بگیرند و در این حالت است که هنوز عکس ها اطلاعات کلینیکی حایز اهمیتی را فراهم می سازند

www.drsadreddini.ir

Image result for orthodontics