ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

فار تسریع و خطی در حرکت ارتودنسی

خصوصیات فاز سوم حرکت ارتودنسی حرکت سریع دندان می باشد تحقیقات انجام شده روی پاسخ سلول های تحلیل برنده استخوان متعاقب فعال سازی دستگاه ارتودنسی نشان می دهد موجی از سلول های تحلیل برنده استخوان به طور سریع به محل هجوم می آورد که موجب حرکت سریع و قابل توجه دندان می شود مدت زمان کاربرد نیرو به همان اندازه بزرگی نیرو حائز اهمیت است از دیدگاه متخصص ارتودنسی ( دکتر ارتودنسی ) دوره زمانی اعمال نیرو روی میزان حرکت ارتودنسی دندان تاثیر بیشتری نسبت به بزرگی نیرو دارد

نیروهای مداوم بیشتر موجب حرکت دندان می گردد چرا که سیستم بیولوژی سلولی در یک وضعیت پاسخ دهندگی پایدار باقی می ماند بر عکس اعمال نیروهای متناوب منجر به ایجاد محیط افت و خیزی از وضعیت فعالیت / خاموشی سلولی می شود

www.drsadreddini.ir